Zmluva o dielo Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12-14

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
PLAYSYSTEM s.r.o
Cena: 
2 721.42€
Číslo dokladu: 
45/2012
  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa nasledujúce dielo: ,,Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12-14“ podľa ponuky uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Príloha tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.
  2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
  3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v súlade s touto zmluvou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy. Súčasťou dodávky predmetu zmluvy je kniha detského ihriska slúžiaca na zápisy kontrol a jednoduchý prevádzkový poriadok.