Zmluva o dielo č. 68/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
REALITA, s.r.o. Košice
Cena: 
1 207.20€
Číslo dokladu: 
68/2013
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok a v rozsahu uvedenom v cenovej ponuke zo dňa 09.09.2013 na predmet obstarávania stavebných prác „Oprava uličných žľabov Kalvária", Košice a dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa opravu a doplnenie krytov uličných odvodňovacích žľabov so súvisiacimi opravami a vysprávkami v komunikácii na ulici Na Kalvárii v Košiciach, podľa špecifikácie a rozsahu tak ako je uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len dielo).