Zmluva č. 2014000582 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Cena: 
57 600.00€
Číslo dokladu: 
14/2014

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Zmluva bola zverejnená na www.kosice.sk dňa 11.03.2014

http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Zmluva.aspx?ID=31671091

Prílohy: