Zmluva č. 2013002902 o zverení majetku mesta do správy

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Číslo dokladu: 
106/2013

Predmetom zmluvy je zverenie nehnuteľného majetku Mesta Košice uvedeného v ČI. III. tejto zmluvy do správy v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 831 zo dňa 16.12.2013.

Zmluva bola zverejnená na www.kosice.sk dňa 31.12.2013

http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Zmluva.aspx?ID=29479866

Prílohy: