Zmluva č. 2012001242 o zverení majetku mesta do správy

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice
Číslo dokladu: 
35/2012
Zmluva č. 2012001242 o zverení majetku mesta do správy medzi Mestom Košice a MČ Košice - Sever bola zverejnená na www.kosice.sk dňa 13.6.2012. Predmetom zmluvy je zverenie nehnuteľného majetku Mesta Košice. Predmetom zverenia je nehnuteľnosť - budova skladu na Stromovej ulici, č. súp. 3150 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3629/2, zastavaná plocha o výmere 283 m2, k.ú. Letná, zapísaná na LV 11 620.

Zverejnená zmluva na www.kosice.sk.