Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní revitalizácie parku Hroncova – výbeh pre voľný pohyb psov v MČ Košice – Sever

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena: 
13 957.39€
Číslo dokladu: 
55/2012

1. Zmluvné strany deklarujú spoločný záujem na vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti na realizácii stavby „Revitalizácia parku Hroncova – Výbeh pre voľný pohyb psov“ na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, parcela č 2683 k.ú. Severné mesto, zapísanom na LV č. 14037 (ďalej len stavba), v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorej spracovateľom je SMsZ v Košiciach.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri spolupráci mesta Košice a SMsZ v Košiciach pri realizácii stavby a zároveň stanovenie výšky a podmienok finančnej spoluúčasti zmluvných strán na realizácii tohto projektu.
3. Pre naplnenie účelu tejto zmluvy
a) SMsZ v Košiciach na vlastné náklady zabezpečí a poskytne projektovú dokumentáciu stavby, ako zhotoviteľ odborne vykoná realizáciu stavby a po celú dobu realizácie diela umožní MČ Košice - Sever vykonávať dohľad nad jeho realizáciou .
b) Mesto Košice zabezpečí financovanie stavby v rozsahu podľa ustanovenia čl. IV. ods. 1 a poskytne SMsZ v Košiciach prostredníctvom MČ Košice - Sever súčinnosť v procese realizácie, odovzdania a prevzatia diela.