Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena: 
22 404.70€
Číslo dokladu: 
49/2012

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri spolupráci MČ a SMsZ pri realizácii výstavby detského ihriska a zároveň stanovenie výšky a podmienok finančnej spoluúčasti zmluvných strán na realizácii tohto projektu.

3. Pre naplnenie účelu tejto zmluvy

a) SMsZ na vlastné náklady zabezpečí a poskytne projektovú dokumentáciu výstavby detského ihriska, ako zhotoviteľ odborne vykoná realizáciu výstavby detského ihriska a po celú dobu realizácie diela umožní MČ vykonávať dohľad nad jeho realizáciou .

b) MČ Košice-Sever zabezpečí financovanie samotnej výstavby detského ihriska v MČ Košice – Sever v rozsahu podľa ustanovenia čl. IV. ods. 1 a poskytne SMsZ súčinnosť v procese realizácie, odovzdania a prevzatia diela.