Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena: 
13 013.54€
Číslo dokladu: 
72/2013
Zmluvné strany deklarujú spoločný záujem na vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti na realizácii výstavby „Detského ihriska Národná trieda 76-86“ v MČ Košice – Sever (ďalej len detské ihrisko, resp. dielo) na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, parcela č.5471/1 k.ú. Severné mesto, zapísaná na LV č.11620, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie z 09/2013, ktorej spracovateľom je SMsZ.
Prílohy: