Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri rozšírení ihriska v školskom areáli ZŠ Polianska 1 v Košiciach

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena: 
22 077.45€
Číslo dokladu: 
51/2012
  1. Zmluvné strany deklarujú spoločný záujem na vzájomnej spolupráci, finančnej a ostatnej spoluúčasti na realizácii rozšírenia areálu ihriska na pozemku parcela č. 7230 k.ú. Severné mesto, zapísanom na LV č. 14037, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ Polianska (ďalej len ihrisko, resp. dielo) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie,  ktorej spracovateľom je SMsZ.
  2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri spolupráci MČ, školy a SMsZ v Košiciach pri realizácii výstavby ihriska a zároveň stanovenie výšky a podmienok  finančnej a ostatnej spoluúčasti zmluvných strán na realizácii tohto projektu.
  3. Pre naplnenie účelu tejto zmluvy

a)      SMsZ v Košiciach na vlastné nákladyzabezpečí a poskytne projektovú dokumentáciu výstavby  ihriska, ako zhotoviteľ odborne vykoná realizáciu výstavby ihriska a po celú dobu realizácie diela  umožní  MČ vykonávať dohľad nad jeho realizáciou .

b)      MČ Košice-Severzabezpečí financovanie samotnej výstavby  ihriska v rozsahu podľa ustanovenia čl. IV. ods. 1 a poskytne SMsZ v Košiciach súčinnosť v procese realizácie, odovzdania a prevzatia diela.

c)      škola poskytne pre zriadenie a následnú prevádzku ihriska časť pozemku C-KN parcely č. 7230, k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice,  zapísanej na LV      č. 14037 vo výmere 1812 m² vyznačenej  (v rozsahu uvedenom) v grafickej prílohe tejto zmluvy a finančný príspevok na oplotenie ihriska vo výške 572,92 €.