Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 číslo: MK-212/2013/3.2

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Cena: 
9 180.00€
Číslo dokladu: 
38/2013

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu čiastkových projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry v sume 9 180 eur (slovom: deväťtisíc stoosemdesiat eur) jednorázovo na podporu realizácie projektu s názvom AMFIK uvádza (ďalej len „projekt“) - Realizácia projektu predpokladá prezentáciu najlepších filmov zo slovenskej, českej a zahraničnej produkcie spojenú s autogramiádou protagonistov a súťažami.

Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmluv: http://crz.gov.sk/index.php?ID=920206&l=sk