Rámcová zmluva 43 / 2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI
Číslo dokladu: 
43/2012
Poskytovateľ sa touto rámcovou zmluvou zaväzuje pre objednávateľa vykonávať proces verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní na aktivity obce v priebehu platnosti tejto rámcovej zmluvy, t.j. 1 rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania celkovej sumy odmeny za poskytované služby uvedenej v článku IV. Poskytovateľ zodpovedá za priebeh procesu verejného obstarávania a jeho súlad so zákonom o verejnom obstarávaní.