Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Číslo dokladu: 
30/2013

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných lístkov v dohodnutej nominálnej hodnote pre zamestnancov odberateľov č. 1 až č. 5 uvedených v Čl. I tejto rámcovej dohody.


2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie stravovania prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby a zodpovedá ustanoveniam § 152 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, t. j. zabezpečí zamestnancom odberateľov stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy v priebehu pracovnej zmeny podávaním denne pripravovanej teplej stravy.


3. Dodávateľ garantuje poskytovanie služby na základe platných zmlúv so stravovacími zariadeniami.