Príkazná zmluva č. 2013002702

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Cena: 
12 000.00€
Číslo dokladu: 
94/2013
Predmetom zmluvy je záväzok príkazníka vykonať za Príkazcu v jeho mene a na jeho účet za podmienok dohodnutých v tejto zmluve všetky činnosti súvisiace s realizáciou stavebných úprav na stavbe „ Zriadenie plochy pre voľný výbeh psov „. Realizácia bude prebiehať v Mestskej časti Košice – Sever: parcela č. 2871/1, k. ú. Severné mesto, LV 11620