O poskytovaní služieb pri fyzickej ochrane majetku a osôb uzatvorená v zmysle §-u 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
CI – servis a.s.
Číslo dokladu: 
24A/2012

Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výkon fyzickej ochrany majetku a osôb pracovníkmi poskytovateľa pri zabezpečovaní poriadku na mieste zhromaždenia osôb pri usporiadaní kultúrno - športového podujatia Hokejové mestečko Košice - Sever 2012, ktoré sa uskutoční v amfiteátri na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach v dňoch 19-20.5.2012, v súlade so zák. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení a internými predpismi spoločnosti objednávateľa.

Fyzická ochrana majetku a osôb podľa čl. II. tejto zmluvy bude vykonávaná odo dňa 18.05.2012 do 21.05.2012 dvomi pracovníkmi poskytovateľa podľa potrieb obj: CI – servis a.s.ednávateľa.