NÁJOMNÁ ZMLUVA 23/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Jozef DOBOŠ DOBCAR
Cena: 
24 750.00€
Číslo dokladu: 
23/2013

1.     Prenajímateľ prenechává nájomcovi do užívania oplotený areál miniaturgolfového ihriska na Hornom Bankove v Košiciach, spolu s bufetom a výdajňou šprtových potrieb, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Čermeľ na pozemku parc. č. 1872 o výmere 3259 m2 .

 

2.     Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania areál uvedený v ods. 1. spolu so zariadením a vybavením golfového ihriska a bufetu,  ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

 

3.     Nájomca sa touto zmluvou zaväzuje predmet nájmu riadne a v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi užívať, vykonávať jeho správu a údržbu a uhrádzať dohodnuté nájomné a ďalšie náklady uvedené v tejto zmluve.

 

4.     Nájomca sa o stave predmetu nájmu presvedčil jeho osobnou prehliadkou a vyhlasuje, že je plne oboznámený s povahou, stavebným a technickým stavom predmetu nájmu a že s prihliadnutím na potrebu investícií a opráv uvedených v článku V. ods. 1 nie je bufetová časť plne spôsobilá pre riadne užívanie na účel dohodnutý podľa čl. II.