Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Číslo dokladu: 
25/2012

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom, uzavretá podľa § 48 Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. (ďalej len Autorský zákon) medzi: Organizáciou kolektívnej správy práv: SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 178 454, DIČ: 2020795601, IČ DPH: SK2020795601, štatutárny zástupca: PhDr. Vladimír Repčík – riaditeľ, Odd. hud. produkcií: tel.: 02/50202726, a Používateľom verejnej produkcie s hudbou: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice (ďalej len Používateľ).

Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie – súhlasu Používateľovi na použitie hudobných diel podľa § 18 ods. 2 písm. g) a h) Autorského zákona uvedeným spôsobom: Prísluchová hudba reprodukovaná technickým zariadením v Amfiteátri, Festivalové námestie 2, Košice, počet TV:1, deň nainštalovania: 19.5.2012.

Zmluva uzatvorená na dobu určitú s účinnosťou od 19.5.2012 do 20.5.2012.