DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Gastrorekrea s.r.o.
Číslo dokladu: 
20/2013
Účastníci dohody sa dohodli, že v súlade s čl. V bod. č. 5.2 predmetnej zmluvy na základe doručenej výpovede od odberateľa dňa 08.01.2013, zmluvné strany ukončia zmluvný vzťah dňa 30.04.2013, na základe trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.