Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Gastrorekrea s.r.o.
Číslo dokladu: 
20/2013

Dňa 13.03.2001 bola uzavretá medzi dodávateľom a odberateľom Zmluva o poskytovaní služieb závodného stravovania č. 313/2001 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania teplej stravy pre dôchodcov z MČ Košice – Sever. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.

Účastníci dohody sa dohodli, že v súlade s čl. V bod. č. 5.2 predmetnej zmluvy na základe doručenej výpovede od odberateľa dňa 08.01.2013, zmluvné strany ukončia zmluvný vzťah dňa 30.04.2013, na základe trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.