Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
ELD, spol. s r.o.
Číslo dokladu: 
36/2013

1. Dňa 30.12.2011 uzavreli objednávateľ a poskytovateľ Zmluvu o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

2. Zmluva bola uzatvorená od 1.1.2012 na dobu neurčitú.

3. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku V. zmluvy dohodli na skončení platnosti zmluvy ku dňu 31.5.2013. K tomuto dňu končí platnosť Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 30.12.2011.