Dohoda

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
Číslo dokladu: 
34/2012

Zmluvné strany uzavreli dňa 4.4.2012 v zmysle ustanovenia § 41 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dohodu o prevzatí pomôcky – schodiskovej sedačky pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky č. 91, Košice.

S ohľadom na skutočnosť, že k prevzatiu schodiskovej sedačky zo strany Mestskej časti Košice - Sever nedošlo, zmluvné strany sa dohodli na zrušení Dohody o prevzatí pomôcky zo dňa 4.4.2012 v celom jej rozsahu, a to bez akýchkoľvek vzájomných nárokov z toho plynúcich.