Dodatok číslo 5/2012 k Zmluve č. 40/2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Prenajímateľ Mestská časť Košice - Sever, nájomca: Benjamín Kostsánszky
Číslo dokladu: 
7/2012

Pod evidenčným číslom 7/2012 je zaevidovaný Dodatok č. 5/2012 k Zmluve č. 40/2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002 medzi prenajímateľom Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice, IČO: 690 929, v zastúpení: Marián Gaj, starosta a nájomcom Benjamín Kostsánszky, Sady nad Torysou, Byster 64. Predmetom dodatku je úprava nájomného za prenajaté nehnuteľnosti vo výške: nájomné 330,- EUR mesačne, poplatok za vodu 13,- EUR mesačne, poplatok za elektrickú energiu 122,- EUR mesačne.