Dodatok číslo 1 k Darovacej zmluve - Polaček

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Ing. Jaroslav Polaček
Cena: 
458.28€
Číslo dokladu: 
30/2012
Predmetom tohto dodatku k zmluve o darovaní zo dňa 25.5.2012 (ďalej len Dodatok) je určenie výšky a použitia daru podľa ustanovenia bodu 3.1 písm. b) Darovacej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 25.05.2012. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom účelovom použití darovaným finančných prostriedkov: Názov projektu: Hokejové mestečko Košice-Sever 2012 Príjemca: Mestská časť Košice-Sever Výška dotácie: 458,28 EUR Špecifikácia účelu použitia: úhrada nákladov spojených s prípravou a prevádzkou Amfiteátra počas realizácie projektu Hokejové mestečko Košice – Sever 2012.