Dodatok č. 6/2013 - Prosperex

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
PROSPEREX s. r. o., PB Capital, a. s.
Cena: 
351.36€
Číslo dokladu: 
33/2013

Pôvodné znenie textu :
1. Výška nájomného sa stanovuje vzájomnou dohodou zmluvných strán nasledovne:
30 m²: cena 9,42 €/m²/rok bez DPH, podnájomník nie je platca DPH.
Ročný nájom bez DPH: 282,60 eur
Mesačný nájom bez DPH: 23,55 eur

Mení sa na:
Nové znenie textu :
1.Výška nájomného sa stanovuje vzájomnou dohodou zmluvných strán nasledovne:
30 m²: cena 9,76 eur za m² a rok, bez DPH, podnájomník nie je platca DPH.
Ročný nájom bez DPH: 292,80 eur
Mesačný nájom bez DPH: 24,40 eur

Ostatné časti a ustanovenia predmetnej zmluvy č. 20/2008 o nájme a prenájme nebytových priestorov z 02. 01. 2008, všetky jej dodatky, ostávajú nezmenené a platné.
Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu