Dodatok č. 4 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20. 04. 2005

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Číslo dokladu: 
29/2013

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy č. 226/2005 o zverení
majetku mesta do správy zo dňa 20. 04. 2005 v znení Dodatkov č. 1 až 3 k nej (ďalej len
„zmluva“):


V článku III. zmluvy (Doba zverenia) sa text


„ počas realizácie stavby „Rekonštrukcia a stavebné úpravy Amfiteáter Košice“, Festivalové
námestie 2, Košice “


nahrádza textom


„ do 31.12. 2013 “


V ostatných častiach ostáva Zmluva č. 226/2005 o zverení majetku mesta do správy
zo dňa 20. 04, 2005 v znení Dodatkov č. 1 až 3 k nej nezmenená.