Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Cena: 
24 108.12€
Číslo dokladu: 
3/2013

Vlastník zveruje správcovi do správy hnuteľný majetok nachádzajúci sa v Zariadení
opatrovateľskej služby Ťahanovské riadky č. 91. Košice, pre účely vykonávania
opatrovateľskej služby pre chorých a starých obyvateľov v celkovej obstarávacej
hodnote 24 108,12 €.

Zverejnené na meste Košice:

http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Zmluva.aspx?ID=25675459