DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Tomáš Szabadoš – TOSZA
Číslo dokladu: 
34/2013

Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Zmluvy o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012, v znení Dodatku č.1 zo dňa 31.01.2013 (ďalej len Zmluva), sa predlžuje do 30.04.2014.
S ohľadom na vyššie uvedenú skutočnosť sa ustanovenie článku III. Zmluvy mení nasledovne:

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.04.2014.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012, v znení Dodatku č.1 zo dňa 31.01.2013, pričom jej ostatné ustanovenia sa nemenia a ostávajú v platnosti.