Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretú s VERBENOU Košice s.r.o. dňa 27.2.2014

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
VERBENA KOŠICE s. r. o.
Číslo dokladu: 
3/2014
sa dohodli, že platnosť Zmluvy o poskytovaní služieb, zo dňa 21.2.2013 (ďalej len Zmluva) sa za nezmenených podmienok predlžuje na obdobie do 28.02.2015. S ohľadom na túto skutočnosť sa doterajšie ustanovenie článku IX. ods. 1 Zmluvy ruší a nahrádza sa textom nasledujúceho znenia: Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 28.02.2015.