Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9000009 o službách vo výpočtovej technike zo dňa 20.09.2009

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Ing. Beáta Juhásová SoftComProg, Potočná 22, 040 01 Košice
Cena: 
260.00€
Číslo dokladu: 
15/2012

Dodatok č.1 k Zmluve č. 9000009 o službách vo výpočtovej technike zo dňa 20.09.2009  mení a dopĺňa  Zmluvu č. 9000009 nasledovne :

Doterajšie znenie bodu 4. Zmluvy „Dohoda o cene“ sa počnúc mesiacom marec 2012 ruší a nahradzuje sa textom nasledovného znenia:

Podľa ustanovenia § 2 Zákona NR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je medzi odberateľom a dodávateľom za jednomesačný prenájom, správu a údržbu vyššie uvedeného predmetu zmluvy, dohodnutá cena 260,- € (slovom dvestošesťdesiat  EUR), ktorá sa dojednáva ako cena konečná a zahrňuje všetky činnosti, práce a náklady dodávateľa súvisiace so zabezpečením riadnej činnosti prenajatých programových vybavení a spravovaných počítačov.

Interné číslo Dodatku č. 1 je 15/2012.