Dodatok č. 1 / 2012 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 41 / 2011 zo dňa 31.8.2011

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Attila Boldi
Číslo dokladu: 
41/2012
Doterajšie znenie bodu 1 sa dopĺňa o bod 1.1, ktorý znie: 1.1. Na obdobie od 20.8.2012 do 31.12.2012 sa zmluvné strany dohodli na nájomnom a úhrade za služby a médiá spojené s užívaním nebytových priestorov vo výške 64,- EUR/mesiac. Dôvodom zníženia nájomného a úhrady nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov zo 160,- EUR mesačne na 64,- EUR mesačne je obmedzenie otváracích hodín v Senior dome na ulici Obrancov mieru č. 2 v Košiciach v období od 20.8.2012 do 31.12.2012 na 2 dni v týždni namiesto doterajších 5 dní v týždni.