Zmeny VZN č.47

Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkachpredaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej častiKošice – Sever, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 - Trhový poriadok, ktorým sa určujú pravidláa podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb na trhoviskách na území Mestskejčasti Košice – Sever a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy