Zľavy poskytované MČ Košice – Sever pri stravovaní dôchodcov

Zľavy poskytované MČ Košice – Sever

pri stravovaní dôchodcov

 

podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice, Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č.172 zo dňa 5.12.2011 bola schválená úprava účelového príspevku na stravovanie dôchodcov formou transferu pre jednotlivé mestské časti od 01.01.2012.

 

Výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku je nasledovná:

 

do 250,00 €                                            príspevok               0,83   €

od 250,00  do 330,00  €                          príspevok               0,66   €

od 330,01  €                                           príspevok                    0   €

 

                                                                                              Marián Gaj

                                                                                             starosta

 

Vzor žiadosti