Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Sever

Mestská časť Košice – Sever v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa.