ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER SPÔSOBOM PRIAMEHO PRENÁJMU

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje

ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER SPÔSOBOM PRIAMEHO PRENÁJMU

Predmet prenájmu:  oplotený areál miniaturgolfového ihriska na Hornom Bankove v Košiciach.