Zabezpečenie spoločného stravovania

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov (zákon)

 

Názov zákazky:

„Zabezpečenie spoločného stravovania“

služby (uvedené v prílohe č.1 zákona)

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

 

Hlavný predmet
Hlavný slovník:

55520000-1 Služby hromadného stravovania

 

NUTS kód:  SK042 Košický kraj