XXXII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 24. marca 2014

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXXII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

31.  marca  2014  (pondelok)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Prerokovanie Uznesenia č. 274/2014 prijatého na XXXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2014, ktorého výkon bol pozastavený

5.     Záver

 

„podpísané“

Marián Gaj

 starosta