XXIX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 1. októbra 2013

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXIX.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

9. októbra 2013  (streda)  o 15.00 hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Prerokovanie protestu prokurátora – Zásady odmeňovania poslancov

5.     Záver

 

Marián Gaj

starosta

 

Pozn.: Materiály na rokovanie MZ sú zverejnené v rámci materiálov zverejnených na www.kosicesever.sk/clanok/xxviii-rokovanie-miestneho-zastupitelstva