XXII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 11. marca 2013

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

21. marca 2013 (štvrtok)  o 15.00 hod.   

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

5.     Správa o plnení uznesení MZ

6.     Správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od 1.2.2013 do 5.3.2013 

7.     Požiadavky na výpočtovú techniku na MÚ MČ Košice – Sever (materiál predkladaný na základe Uznesenia MZ MČ Košice - Sever č. 176/2013)

8.     Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 (zverejnený 25.2.2013)

9.     Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

10.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

11.  Návrh na odpísanie pohľadávok

12.  Ročná správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v roku 2012

13.  Interpelácie a dopyty poslancov

14.  Rôzne

15.  Záver

 

Marián Gaj

starosta