XVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever