XII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 10. apríla 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia druhej vety § 12 ods. 1 v spojení s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 15 ods. 4 zákona č.   401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

18. apríla 2012 (streda)  o 17. 00 hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu

5.     Prerokovanie Uznesení č. 73, 74 a 75/2012 prijatých na XI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 14.3.2012, ktorých výkon bol pozastavený

6.     Rôzne

  • Informácia o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy
  • Senior dom – aktivity a prevádzka v roku 2012
  • Hokejové mestečko 2012

7.     Interpelácie a dopyty poslancov

8.     Záver

 

Marián Gaj

starosta