Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnych územiach v správe obce Košice - Sever, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy.

Vyvesené: 19.09.2023

Zvesené: 19.10.2023