VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Zákazka s nízkou hodnotou - Nákup plnofarebného multifunkčného zariadenia

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z.

VÝZVA NA ÚČASŤ

VO VÝBEROVOM KONANÍ

 

Predmet obstarávania:  Nákup plnofarebného multifunkčného zariadenia.

1          Identifikácia obstarávateľa

Obstarávateľ:  Mestská časť Košice Sever

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

IČO: 00690929

Štatutárny zástupca: Marián Gaj, starosta

Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67

2          Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou zapečatených obálok na adrese: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice

Vašu ponuku môžete zadávať až do: 05.01.2012

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram

Košice, dňa 23.12.2011

3          Predmet obstarávania

Opis predmetu obstarávania: 

Požiadavka na nákup plnofarebného kopírovacieho zariadenia.

Miestny úrad mestskej časti Košice Sever žiada o predloženie cenovej ponuky na nákup plnofarebného multifunkčného zariadenia požadovaných minimálnych parametrov:

a)       plnofarebný  kopírovací systém – elektrofotografický,

b)       rýchlosť kopírovania/tlače   20 - 25 strán A4/min, 10 - 15 strán A3/min.,

c)       formát originálu max A3,

d)       automatické  obojstranné kopírovanie/tlačenie ,

e)       rozlíšenie min. 600 x 600 dpi, reprofaktor 25- 400% po 1 % krokoch,

f)        predvoľba počtu kópií  1-999 ,

g)       gramáž papiera 80- 270 g/m2, zásoba papiera  1000 listov,  

h)       zásobníky  2 – 3 ks ,

i)         ručný podávač,

j)        duplexná jednotka,

k)       pamäť stroja min. 2048 MB, pevný disk min. 250 GB,

l)         skenovanie, tlač v rozlíšení min. 1800 x 600 dpi,

m)     záruka minimálne 24 mesiacov.

Cenu prosíme uvádzať včítane dopravy a inštalácie  bez DPH a cena celkom, vrátane 20% DPH.

Platobné podmienky: štyri rovnomerné mesačné splátky s 30 dňovou lehotou splatnosti od dátumu prevzatia.

4          Termín poskytnutia služby 

Termín zahájenia služieb: 15.01.2012

5          Ceny uvádzané v ponuke

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu za celú službu uvedie bez DPH, zvlášť uvedie DPH a cenu spolu s DPH.      

6          Označenie obálky ponuky

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal  ponuky musí  byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu.

Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

Adresa:            Podateľňa

Mestská časť Košice – Sever

Festivalové námestie č. 2

040 01  Košice  

Označenie       cenová ponuka  – neotvárať,

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 05.01.2012 o 12.00 hod. v podateľni miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové nám. 2, 040 01 Košice.

7          Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Víťazom sa stane ten, ktorého cenový návrh bude najnižší.

Každému uchádzačovi  bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky v termíne do 10.01.2012

8          Požadované doklady a dokumenty:

Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje:

a)       Kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu výberu dodávateľa.

b)       Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v prílohe č.1 tejto pozvánky. Prehláseniemusí byť podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa.

c)       Popis procesu a systému zabezpečenia tovaru a služieb podľa našich požiadaviek.

d)       Návrh, popis a finančné vyjadrenie bonusov, ktoré budú poskytnuté k uzavretému zmluvnému vzťahu na obdobie 2 rokov, pridané služby a pridané hodnoty, iné bonusy, ktoré budú použité výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb Mestskej časti Košice – Sever.

e)       Návrh zmluvy v editovateľnom formáte (.doc).

f)        Úplná špecifikácia ponúkaného tovaru

Kritériom pre hodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice - Sever z hľadiska ceny.

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania.

Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé.

MČ Košice - Sever vyhodnotení ponúk vyzve na obchodné rokovania o podmienkach písomnej zmluvy dodávateľov, ktorí splnili všetky podmienky tejto výzvy, súhlasili s nimi a predložili ponuky v súlade s touto výzvou.

Zapečatené ponuky

V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť až do 05.01.2012, 12:00 h.

Po tomto termíne: 05. 01. 2012 o 12:00 hod., budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené.

Nezáväznosť výzvy na predkladanie ponúk

Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu so žiadnym zo zúčastnených dodávateľov.

Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť uzavrieť zmluvu na dodávku komodity so žiadnym z oslovených dodávateľov.

Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu dodávateľa právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje.

Túto výzvu schvaľuje:                                                      

Marián Gaj v.r.

starosta

V MČ Košice Sever, dňa  23. decembra  2011

Pre stiahnutie textu výzvy a príloh kliknite TU.