VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Zákazka s nízkou hodnotou - Nakladanie s odpadom

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z.

VÝZVA NA ÚČASŤ

VO VÝBEROVOM KONANÍ

Predmet obstarávania:  Nakladanie s odpadom.

1             Identifikácia obstarávateľa

Obstarávateľ:       Mestská časť Košice Sever

                Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

                IČO: 00690929

                Štatutárny zástupca: Marián Gaj, starosta

                Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67

2             Pozvánka

                Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou zapečatených obálok na adrese: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice.

                Vašu ponuku môžete zadávať až do: 28.12.2011.

                V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.

                V Košiciach, dňa 23.12.2011

3             Predmet

Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za zber, vývoz a likvidáciu odpadu jednej nádoby o objeme 1100 l.  Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie zmluvy na zmluvné obdobie 12 mesiacov s predpokladaným ročným objemom cca 7 tis. EUR.

4             Kritéria             

               Opis miesta a frekvencie: 

Poskytovanie služieb v oblasti nakladania z odpadmi – zabezpečenie  zberu, vývozu  a likvidácie odpadu z nižšie špecifikovaných prevádzok, z ktorých sa vyváža odpad iný ako komunálny:

A.Trhovisko Mier, Námestie nádeje 1, 040 01 Košice, premet činnosti: trhovisko

Počet vývozov  týždenne  :  4          ( Pondelok, Streda, Piatok, Sobota )

Počet nádob:                                        1

Objem nádob:                                      1100 L

 

B.Trhovisko Merkúr, Boženy Nemcovej 28, 040 01 Košice, premet činnosti: trhovisko

Počet vývozov  týždenne  :  6          ( Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota )

Počet nádob:                                        1

Objem nádob:                                      1100 L

 

C.Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice, premet činnosti: sociálne služby

Počet vývozov  týždenne  :  2          ( Pondelok , Štvrtok )

Počet nádob:                                        1

Objem nádob:                                      1100 L

5             Termín poskytnutia služby 

                Požadovaná doba trvania služieb:  12mesiacov:

Termín zahájenia služieb:                 01.01.2012

Termín ukončenia služieb:                31.12.2012

6             Platnosť ponuky

                Doba platnosti ponuky do 28.2.2012

7             Platobné podmienky

               Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Neakceptujeme vystavovanie zálohových faktúr.

8             Ceny uvádzané v ponuke

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu za celú službu uvedie bez DPH, zvlášť uvedie DPH a cenu spolu s DPH.   

9             Forma výberu dodávateľa

               Jednokolový tender: Predloženie dokladov a dokumentov  (vložením fotokópií požadovaných dokladov a dokumentov, časť Prílohy účastníka)

 

10           Forma ponuky

                 Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v písomnej forme, v slovenskom jazyku. Uchádzač predložením ponuky - zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje vyššie uvedené podmienky tohto výberu dodávateľa.

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky,  musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu.

Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

Adresa:                  Podateľňa

                                Mestská časť Košice – Sever

                                Festivalové námestie č. 2

                                040 01  Košice 

Označeniecenová ponuka, nakladanie s odpadom  – neotvárať“,

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 28.12.2011  o 12.00  hod. v Podateľni miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice.

11           Kritéria na vyhodnotenie ponúk

               Víťazom sa stane ten, ktorého cenový návrh bude najnižší.Každému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky v termíne do 30.12.2011.

 

Požadované doklady a dokumenty – Prílohy dodávateľa

Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje:

1.  Kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu výberu dodávateľa.

2.  Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v prílohe č.1 tejto pozvánky. Prehlásenie musí byť podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa.

3.  Popis procesu a systému zabezpečenia tovaru a služieb podľa našich požiadaviek.

4.  Návrh, popis a finančné vyjadrenie bonusov, ktoré budú poskytnuté k uzavretému zmluvnému vzťahu na obdobie 1 roka, pridané služby a pridané hodnoty, iné bonusy,  ktoré budú použité výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb v Mestskej časti Košice – Sever.

5.  Návrh zmluvyv editovateľnom formáte (.doc).

6.  Úplná špecifikácia ponúkaných služieb.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predlžení, respektíve ukončení výberového konania.

               Kritériom pre hodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice - Sever z hľadiska ceny.

Zapečatené ponuky

V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť až do 28. 12. 2011 12:00.

Po tomto termíne : 28. 12. 2011 12:00, budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené.

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom  vyhodnocovania. Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé. MČ Košice - Sever po vyhodnotení ponúk vyzve na obchodné rokovania o podmienkach písomnej zmluvy len dodávateľov, ktorí splnili všetky podmienky tejto výzvy, súhlasili s nimi a predložili ponuky v súlade s touto výzvou.

Nezáväznosť výzvy na predkladanie ponúk

Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu so žiadnym zo zúčastnených dodávateľov. Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť uzavrieť zmluvu na dodávku komodity so žiadnym z oslovených dodávateľov. Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu dodávateľa právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje.

Túto výzvu schvaľuje:                                                                                      

 

Marián Gaj v.r.

starosta

Pre stiahnutie textu výzvy a príloh kliknite TU.