VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Stavebné práce v ZOS

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:Stavebné práce.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 04. 07. 2013 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

 

3             Predmet

Oprava omietky, obkladu, vodoinštalatérske práce, vybúranie vane, maliarske práce.

 

4             Kritéria            

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa - finančné kritérium.

Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok je obstarávania je najnižšia cenová ponuka.

 

5             Miesto dodania

 Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice.

 

6             Termín poskytnutia služby 

Požadovaná doba trvania služieb:

Termín začatia:                                 08. 08. 2013

Termín ukončenia:                            30. 09. 2013

 

7             Hodnota zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.