Výzva na účasť vo výberovom konaní

Zákazka s postupom zadávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva na cenovú ponuku „Oprava verejnej komunikácie – chodníka na ul. Obrancov mieru“ (stavebné práce)