Výzva na účasť vo výberovom konaní

PREDMET OBSTARÁVANIA:
Zabezpečenie spoločného stravovania

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Výzva na ponuku – „Zabezpečenie spoločného stravovania“

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 30.03.2016 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.