Výzva na účasť vo výberovom konaní

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Dodanie a montáž 2ks HD kamery

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Akceptovať budeme ponuky doručené 07.12.2015 do 10:00 h. do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.