Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení Názov zákazky: „Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby.“ (služby uvedené v prílohe č.1 zákona)