Výzva na cenovú ponuku „Oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá na ul. Szakkayho v Košiciach“ (stavebné práce)

Výzva na ponuku - „Oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá  na ul. Szakkayho v Košiciach“ (stavebné práce)

 

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Akceptovať budeme ponuky doručené do 27.07.2020 do 12:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

 

Predmetom tejto zákazky je oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá vo dvore na ul. Szakkayho v Mestskej časti Košice-Sever - Príloha č. 1. Oprávky výtlkov, vyspádovanie terénu a zaasfaltovanie poškodenej plochy - výkaz stavebných prác a dodávokpodľa

Informatívna lokalizácia tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy.

Zákazka sa nedelí na časti.