Výskyt diviačej zveri v MČ Košice- Sever

    Mestská časť Košice – Sever na základe podnetov a informácií od občanov v súvislosti s  výskytom diviačej zveri, opätovne zvolala pracovné stretnutie dňa 06.02.2020 za účasti zástupcu Okresného úradu - pozemkový a lesný odbor a Poľovné združenie Hradová. Jedná sa o opakovaný výskyt diviačej  zveri, ktorý už MČ v minulosti riešila.    

    

    Výskyt diviačej zveri bol opätovne zaznamenaný na Kavečianskej ceste, v blízkosti areálu Anička, ul. Suchodolinská, Bankov, Čičky, Na šajbe, pri vyhliadkovej veži, lokalita Detrichová. Nakoľko sa jedná o lokality, ktoré nie sú poľovnou plochou, odstrel tu nie je povolený a z hľadiska bezpečnosti občanov a ochrany majetku ani realizovateľný.  Poľovné združenia vykonávajú obchôdzky na nepoľovných plochách, čím je zver rušená a vytláčaná do územia, kde je odstrel možný. Územím MČ Košice – Sever prechádza hranica lesoparku, ktorý je prirodzeným prostredím pre zver.  Zdroj potravy má zver aj priamo zo záhradkárskych lokalít  ako odpad plodín, zeleniny a ovocia. Ďalším problémom sú neudržiavané pozemky, ktoré sú zaburinené od inváznych drevín a náletov. Užívatelia  poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov sú povinní  zabezpečovať údržbu plôch ich kosením, výrubom náletových drevín a inváznych rastlín, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. Na pracovnom stretnutí boli navrhnuté opatrenia týkajúce sa osvety a informovanosti občanov, zabezpečenie vyčistenia a údržby pozemkov, rušenie a vytláčanie diviakov z nepoľovných pozemkov.  

 

Okresný úrad  Košice poskytol k tejto problematike aktuálne informácie:             

   

V pôsobnosti Okresného úradu Košice sú 4 poľovné revíry. Sú to poľovné revíry Čermeľ, Háj, Hradová a Lovena. Tieto revíry majú jednu spoločnú vec a to že bezprostredne hraničia s obytnou zónou a taktiež niekoľko záhradkárskych lokalít je situovaných priamo v Lesoparku, čiže sú obklopené lesnými porastmi, kde sa diviačia zver zdržiava v jej prirodzenom prostredí.

Početnosť diviačej zveri je celoslovensky vysoká a za účelom zníženia denzity diviačej zveri a prevencie šírenia Afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri je v posledných rokoch Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky povolený lov diviačej zveri vo všetkých kategóriách vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky po celý rok (nakoľko podľa vyhlášky č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov, čas lovu u diviaka lesného a diviačice je od 1. júla do 15. januára, diviačia a lanštiak po celý rok).

Užívatelia vyššie menovaných revírov pristupujú k znižovaniu denzity populácie diviačej zveri intenzívne a po splnení prvotného plánu lovu je im na ich žiadosť o úpravu – navýšenie lovu Okresným úradom Košice, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Košice“) úprava lovu bezodkladne schválená. Pre vysvetlenie, lov diviačej zveri je možné uskutočniť až po schválení Plánu chovu a lovu raticovej zveri na poľovnícku sezónu pre jednotlivé poľovné revíry. Poľovnícka sezóna trvá od 1.3. do 28./29.2. nasledujúceho roka.

V aktuálne prebiehajúcej poľovníckej sezóne 2019/2020 bol OÚ Košice pre poľovné revíry v jeho pôsobnosti schválený prvotný plán lovu diviačej zveri v celkovom počte 160 jedincov. Ku 31.01.2020 po niekoľkonásobnom navýšení plánu lovu z dôvodu splnenia kvóty je plán lovu diviačej zvery upravený na 450 jedincov.

Intenzita lovu diviačej zveri každoročne stúpa, pre porovnanie uvediem poľovný revír Hradová (susediaci s lokalitou Anička):

Poľovnícka sezóna          2016/2017 -        ulovených 11 jedincov

                                        2017/2018 -        ulovených 16 jedincov

    2018/2019 -        ulovených 45 jedincov

    2019/2020 -        do 31.01.2020 ulovených 63 jedincov

Za mesiac 1/2020 bolo za OÚ Košice ulovených 46 jedincov diviačej zveri. Na konci januára v lokalite Na šajbe a Bankov 5 jedincov.

 

Avšak treba podotknúť, že intenzívnym lovom sa problematika výskytu diviačej zveri v intraviláne mesta nevyrieši, nakoľko hlavnou príčinou lokálneho výskytu diviačej zveri je, že tu nachádza nielen potravu, ale aj relatívny pokoj, kľud, priaznivé podmienky na úkryt! Ide o neudržiavané pozemky, nedisciplinovanosť záhradkárov, ktorí sa svoje prebytky vyhadzujú hneď za plot atď. Bez toho aby sa riešili tieto prvotné príčiny výskytu diviačej zveri v intraviláne mesta nie je možné vyriešiť tento dlhotrvajúci problém. Je potrebné vyvíjať nielen tlak na vlastníkov týchto pozemkov, aby začali s ich pravidelnou údržbou (kosenie, výrub náletových drevín a hlavne likvidácia inváznych rastlín), ale zároveň aj v tejto problematike edukovať.