Vyhlásenie príležitostného trhu Letné kino v Amfiku 2019

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

                                  

z r i a ď u j e

 

 

príležitostný trh konajúci sa pri organizovaní kultúrneho podujatia

„Letné kino v AMFIKU 2019“,

 

v Amfiteátri,  Festivalové nám. 2, 040 01 Košice, v dňoch od 27.06.2019 do 31.08.2019, predajný čas jún, júl od 21.00 hod., august od 20.00 hod. do 23.00 hod. počnúc dňom 27.06.2019 a končiac 31.08.2019. Prevádzkový čas začína 1.00 hod. pred predajným časom a končí 1.00 hod. po predajnom čase.